Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Bevezető
Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint
egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a
béke alapját a világon,
Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség
lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya
egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult
emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz,
Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy
az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön,
Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejeződésének
előmozdítása,
Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek az
alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők
egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a
szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg,
Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek
Szervezetével együttműködve biztosítják az emberi jogok és alapvető szabadságok
általános és tényleges tiszteletbentartását,
Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös felfogás
kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezettség maradéktalan
teljesítésének szempontjából
a közgyűlés kinyilvánítja az emberi jogok egyetemleges nyilatkozatát
mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és
minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy
és a társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen
Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján előmozdítsa e jogok és
szabadságok tiszteletbentartásának kifejlesztését, valamint azoknak
fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok útján történő
általános és tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok
népei között, mind pedig a joghatóságuk alatt álló területek népei között.
1. cikk
Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek,
ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy
viseltessenek.
2. cikk
Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra,
politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra,
születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen
Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.
Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy
területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy
állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem
autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.
3. cikk
Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
4. cikk
Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a
rabszolgakereskedés minden alakja tilos.
5. cikk
Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító
büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.
6. cikk
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.
7. cikk
A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény
egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő
minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással
szemben.
8. cikk
Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított
alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért
folyamodni.
9. cikk
Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni.
10. cikk
Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan
bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és
kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől.
11. cikk
1. Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni
mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges
valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.
2. Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése
pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő cselekmény.
Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendő
cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.
12. cikk
Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe
nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében
megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel
szemben a törvény védelméhez.
13. cikk
1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét
szabadon megválasztani.
2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni,
valamint saját hazájába visszatérni.
14. cikk
1. Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a
más ország nyújtotta menedéket élvezni.
2. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti. kellőképpen
megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes
tevékenység esetében.
15. cikk
1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
2. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának
jogától önkényesen megfosztani.
16. cikk
1. Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon,
nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot
alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt,
mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.
2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.
3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom,
valamint az állam védelmére.
17. cikk
1. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz.
2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.
18. cikk
Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog
magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a
vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság
előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való
kifejezésre juttatásának jogát.
19. cikk
Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában
foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való
tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen
kifejezési módon.
20. cikk
1. Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.
2. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kőtelezni.
21. cikk
1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár
szabadon választott képviselői útján való részvételhez.
2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati
állásokra való alkalmazásához.
3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és
titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján
időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.
22. cikk
Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden
személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erőfeszítései és a nemzetközi
együttműködés eredményeképpen és számot

vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival- a méltóságához és
személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és
kulturális jogait kielégíthesse.
23. cikk
1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a
méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez
van joga.
3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely
számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet
megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.
4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka
időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.
24. cikk
Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, beleértve a munkaidő ésszerű
korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot.
25. cikk
1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének
biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz,
orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a
munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint
mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától
független körülmények miatt elveszíti.
2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot.
Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a
szociális védelemben részesül.
26. cikk
1. Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és
alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A technikai és
szakoktatást általánossá kell tenni; a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt
-érdeméhez képest- egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia.
2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok
és alapvető szabadságok tiszteletbentartásának megerősítésére kell irányulnia. A
nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok
közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke
fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését.
3. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.
27. cikk
1. Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a
művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó
jótéteményekben való részvételhez.
2. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti
termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.
28. cikk Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi,
mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék,
amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok
teljes hatállyal érvényesülhessenek.
29. cikk
1. A személynek kőtelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében
egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése.
2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más
korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének
és tiszteletbentartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom
erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében
megállapít.
3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek
céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.
30. cikk
A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam,
valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt
kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki,
vagy ilyen cselekményt elkövessen.